Rezervă acum

Conditii generale de furnizare a serviciilor

Intre

SC.CAMPFIRE.SRL, avand CUI 31640271, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J26/528/2013, avand sediul social in localitatea Targu-Mures, str.Lalelelor nr.37, jud.Mures, denumita in continuare Prestator

Si           

Cumparator, identificat conform datelor din formularul de inscriere de pe site-ul mcoutdoor.ro,

au convenit asupra prezentelor conditii generale de furnizare a serviciilor.

1.     Obiectul contractului

 • Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Prestator a pachetului de servicii proprii ales de catre Cumparator prin Formularul de Inscriere online, gazduit pe website-ul mcoutdoor.ro

2.     Tarif

 • Tariful serviciilor precum si avansul necesar pentru validarea inscrierii, sunt inscrise in  descrierea pachetului de servicii listat pe website-ul mcoutdoor.ro sau in orice alta modalitate de comunicare scrisa agreata de parti (mail, mesaje facebook etc.) si cuprinde costul serviciilor efective impreuna cu toate taxele aferente desfasurarii acestora.
 • Plata integrala a tarifului se va face cel mai tarziu in ziua inceperii prestarii serviciilor din pachetul contractat, cu ocazia prezentarii la locul de intalnire stabilit initial.

3.     Drepturile si obligatiile prestatorului

 • Prestatorul se obliga sa presteze serviciile incluse in pachetul-contract cu profesionalism, folosind personal calificat si cu respectarea obligatiei de diligenta privind prevenirea accidentarii Cumparatorului.
 • In cazul in care Prestatorul este nevoit sa modifice una sau mai multe dintre prevederile esentiale ale pachetului de servicii ce face obiectul contractului, are obligatia sa notifice Cumparatorul, prin modalitatea de comunicare online agreata de parti (mail, facebook, etc), cu cel putin 8 zile calendaristice inainte de data turei respective.
 • In acest caz, daca nu este de acord cu modificarile propuse, Cumparatorul are dreptul sa denunte unilateral contractul, prin aceeasi modalitate in termen de maximum 7 zile calendaristice inainte de data turei respective.
 • Daca Cumparatorul nu denunta unilateral contractual sau il notifica pe Prestator cu intarziere se considera ca acesta a acceptat tacit modificarile propuse.
 • Prestatorul este raspunzator pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
  • cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza Cumparatorului;
  • cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Prestatorul, nici colaboratorii Prestatorului nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, etc.).

4       Drepturile si obligatiile Cumparatorului

 • In cazul in care Cumparatorul nu poate sa beneficieze personal de serviciile contractate, acesta poate sa cesioneze drepturile si obligatiile ce ii revin din prezentul contract unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii contractat, cu obligatia de a notifica in scris Prestatorul cu cel putin 7 zile calendaristice inaintea datei de plecare in ture externe, respective 2 zile in ture interne.
 • In acest caz, de la data notificarii, terta persoana se substituie in drepturile Cumparatorului,
 • Cumparatorul se obliga ca pe intreaga perioada de derulare a contractului sa respecte indicatiile si instructiunile personalului Prestatorului si sa poarte intreg echipamentul de protectie indicat de catre personalul Prestatorului.
 • Cumparatorul este direct responsabil pentru distrugerea, pierderea sau prejudicierea echipamentului pus la dispozitie de catre Prestator in vederea indeplinirii obiectului contractului. Obiectul de echipament pierdut sau distrus de catre Cumparator prin utilizare inadecvata va fi inlocuit pe loc de catre Cumparator cu un produs identic sau se va achita pe loc contravaloarea acestuia.

5       Incetarea contractului, despagubiri conventionale

 • Contractul poate inceta prin:
  • implinirea termenului pentru care a fost incheiat; de regula, implinirea termenului coincide cu data finalizarii prestarii serviciilor din pachetul contractat;
  • acordul partilor,
  • denuntarea unilaterala, la initiativa uneia dintre parti,
  • reziliere, din culpa uneia dintre parti
 • In cazul in care Prestatorul denunta unilateral contractul in conditiile prevederilor prezentului contract, aceasta datoreaza Cumparatorului toate sumele achitate Prestatorului de catre Cumparator, pana la data denuntarii unilaterale inclusiv, in termen de 14 zile lucratoare de la data notificarii scrise a denuntarii unilaterale de catre Cumparator.
 • Rambursarea fondurilor se va face prin aceeasi metoda folosita la plata (rambursare pe card pentru plata prin card; rambursare prin virament pentru plata prin virament)
 • In cazul in care Cumparatorul denunta unilateral contractul in orice alte conditii decat cele prevazute la pct. 3.3, el datoreaza Prestatorului despagubiri conventionale  egale cu totalul sumelor achitate Prestatorului pana la data denuntarii unilaterale:
  • In cazul in care Cumparatorul denunta unilateral contractul cu mai mult de 10 zile calendaristice inainte de data inceperii prestarii serviciilor, el are dreptul de a alege o alta data la care sa beneficieze de serviciile respective sau are dreptul de a cere inapoi banii achitati, fara a i se retine vreo suma.
  • In cazul in care Cumparatorul denunta unilateral contractul cu mai putin de 10 zile calendaristice inainte de data inceperii prestarii serviciilor, Prestatorul are dreptul de a retine avansul achitat de catre Cumparator. Daca serviciile au fost achitate integral, Prestatorul va inapoia toata suma minus avansul.
  • In cazul in care Cumparatorul denunta unilateral contractul cu mai putin de 72 de ore inainte de data inceperii prestarii serviciilor, acesta va despagubi Prestatorul cu plata integrala a pachetului de servicii achizitionat.
 • In cazul in care oricare dintre parti nu isi executa sau isi executa necorespunzator sau cu intarziere obligatiile sale, partea care nu se afla in culpa poate solicita rezilierea contractului, urmand ca partea in culpa sa despagubeasca cealalta parte.

6       Reclamatii

 • In cazul in care Cumparatorul este nemultumit de serviciile primite, acesta poate intocmi o sesizare in scris, in maximum 3 zile calendaristice de la incheierea furnizarii serviciilor in discutie, clar si explicit, Aceasta reclamatie se va transmite Prestatorului in scris (posta sau mail)
 • Prestatorulva actiona imediat pentru solutionarea sesizarii, urmind ca in termen de 15 zile calendaristice sa comunice Cumparatorului modul de solutionare a reclamatiei .

7       Dispozitii finale

 • Prezentul contract s-a incheiat intre absenti, prin acceptarea de catre Cumparator a continutului acestuia odata cu:
  • completarea de catre Cumparator a formularului de inscriere existent pe site-ul de internet mcoutdoor.ro
  • bifarea casutei “Am citit si sunt de acord cu „Termeni si Conditii de participare Contractul cu Cumparatorul”
 • Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:
  • pachetul de servicii, conform descrierii acestuia de pe website-ul mcoutdoor.ro, sau in orice alta modalitate de comunicare scrisa (mail, facebook)
  • formularul de inscriere de pe pe site-ul de internet al Prestatorului,
 • Contractul este prezentat exclusiv sub forma electronica, pe siteul mcoutdoor.ro